Scop

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop garantarea ?i protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la via?a intim?, familial? ?i privat?, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
   (2) Exercitarea drepturilor prev?zute în prezenta lege nu poate fi restrâns? decât în cazuri expres ?i limitativ prev?zute de lege.

   

Domeniu de aplicare

Art. 2. - (1) Prezenta lege se aplic? prelucr?rilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum ?i prelucr?rii prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de eviden?? sau care sunt destinate s? fie incluse într-un asemenea sistem.
   (2) Prezenta lege se aplic?:
   a) prelucr?rilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activit??ilor desf??urate de operatori stabili?i în România;
   b) prelucr?rilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activit??ilor desf??urate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României;
   c) prelucr?rilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activit??ilor desf??urate de operatori care nu sunt stabili?i în România, prin utilizarea de mijloace de orice natur? situate pe teritoriul României, cu excep?ia cazului în care aceste mijloace nu sunt utilizate decât în scopul tranzit?rii pe teritoriul României a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucr?rilor respective.
   (3) în cazul prev?zut la alin. (2) lit. c) operatorul î?i va desemna un reprezentant care trebuie s? fie o persoan? stabilit? în România. Prevederile prezentei legi aplicabile operatorului sunt aplicabile ?i reprezentantului acestuia, f?r? a aduce atingere posibilit??ii de a introduce ac?iune în justi?ie direct împotriva operatorului.
   (4) Prezenta lege se aplic? prelucr?rilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române ori str?ine, de drept public sau de drept privat, indiferent dac? au loc în sectorul public sau în sectorul privat.
   (5) în limitele prev?zute de prezenta lege, aceasta se aplic? ?i prelucr?rilor ?i transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activit??ilor de prevenire, cercetare ?i reprimare a infrac?iunilor ?i de men?inere a ordinii publice, precum ?i al altor activit??i desf??urate în domeniul dreptului penal, în limitele ?i cu restric?iile stabilite de lege.
   (6) Prezenta lege nu se aplic? prelucr?rilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dac? datele în cauz? nu sunt destinate a fi dezv?luite.
   (7) Prezenta lege nu se aplic? prelucr?rilor ?i transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activit??ilor în domeniul ap?r?rii na?ionale ?i siguran?ei na?ionale, desf??urate în limitele ?i cu restric?iile stabilite de lege.
   (8) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere obliga?iilor asumate de România prin instrumente juridice ratificate.


 

Acest site foloseste cookie-uri. Continuand navigarea, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Puteti vedea aici Politica Cookie si cum le puteti dezactiva. Sunt de acord